Medlemsblad nr 3 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Syftet men Medlemsbladet är att förse medlemmarna med information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter inom HHF:s område samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. Till det medverkar såväl gästskribenter som styrelseledamöter.
I redaktionen finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Karlberg svarar för LL-versionen.


 

Medlemsblad nr 3 – kort om innehållet

Detta nummer inleds av vår nyvalda ordförande Jan-Peter Strömgren. Han skriver under rubriken ”Historik krävs för en god framtid”. Han redogör för sina tankar och idéer för HHF:s fortsatta arbete. Kompetens finns men vi saknar ekonomiska resurser för önskvärda projekt.

Vid årsmötet i april 2016 avgick ordföranden Birgitta Andersson samt ledamöterna Barbro Carlsson och Lennart Nolte. Nya ledamöter är Jan-Peter Strömgren, ordförande, Diana Chafik och Gunnar Sandström. De presenterade sig och presentationerna kan läsas på HHF:s hemsida.

I samband med årsmötet avhölls ett seminarium om EU:s funktionshinderpolitik i går och i dag och dess påverkan på Sverige. Ingemar Färm och Malin Ekman Aldén medverkade och moderator var Tiina Nummi Södergren som också har skrivit ett referat i detta nummer av Medlemsbladet.

HHF:s historia är säkrad! Dokument rörande HHF:s historia under de första 25 åren är nu efter ett omfattande arbete med insamling, sortering och strukturering inlämnade till Riksarkivet. Vi kan alla bidra, där vi är verksamma, för att mate­rialet som beskriver HHF:s historia och historiska insatser ska få den uppmärksamhet det förtjänar.

Margareta Persson avtackar Birgitta Andersson för hennes arbete som HHF:s ordförande. Hon nämner fyra viktiga egenskaper som Birgitta har: Hon har en ideologisk inbyggd kompass, hon är en ”doer”, hon använder aldrig floskler och schabloner och hon har en varm och ärlig personlighet.

Förslag till sommarens omläsning är boken ”Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet”
Red. Lars Grönvik och Mårten Söder, Gleerups förlag, 2008

Notiser och lästips:

”Forskningen som haltar”

”Tillgängliga arbetslivsmuseer”

”Legal capacity”

Konferens: Disability, Arts and Health är tema för den konferens som arrangeras i Bergen, Norge, den 1-2 september 2016.

Avslutningsvis reflekterar Birgitta Andersson över några situationer från sin uppväxt och sitt yrkesverksamma liv.

Möt Handikapphistoriska Föreningen i Almedalen 3 juli 10.00 – 12.00!

Vill du ha Medlemsbladet i LL-version? Kontakta Gunilla Stenberg Stuckey på e-mail: gunilla.stuckey@comhem.se

EN SKÖN SOMMAR!

önskar
Redaktionen

Medlemsblad nr 2 2016

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Syftet men Medlemsbladet är att förse medlemmarna med information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter inom HHF:s område samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. Till det medverkar såväl gästskribenter som styrelseledamöter.
I redaktionen finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip. AnnCharlotte Karlberg svarar för LL-versionen.


 

Medlemsblad nr 2 – kort om innehållet

Ordförande Birgitta Andersson inleder med att diskutera kring betydelsen av att låta den historiska kunskapen bli en ryggrad i politiskt påverkansarbete bl.a. inom funktionshinderrörelsen.

Därefter en påminnelse om årsmötet den 15 april 2016 och om seminariet EU och funktionshinderpolitiken som genomförs i anslutning till det.

Vi rapporterar från seminariet den 5 mars, Genusperspektiv på att leva med funktionsnedsättning, och låter läsarna få del av Maria Johanssons kommentarer och reflexioner kring det.

Så följer information om Sörmlands museums utställning Ont i själen och överallt. Den berättar om livet på ett mentalsjukhus runt 1920, och kommer att finns på flera platser under 2016.

Korta artiklar med länkadresser erbjuder läsning om den nu avvecklade Stiftelsen Fokus och att leva med funktions­­nedsättning på 1960- och 70-talen. Vidare om Dr. Guislain Museum i staden Gent, Belgiens första psykiatriska asyl samt Den döva tidsmaskinen, en teaterpjäs om de Dövas historia med döva själva som aktörer.

Under rubriken Vem i din släkt glömdes bort? berättar AnnCharlotte Karlberg om bakgrunden till biografin Axel var idiot (tidigare anmäld i medlemsbladet) och ger kontaktuppgifter till författarens ”handledning i att finna glömda berättelser och insikter om andra tiders utanförskap”.

Lästips leder till Forskning om funktionshinder pågår, som ges ut av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet.

Avslutningsvis berättar Lennart Nolte, avgående ledamot i HHF:s styrelse, om hur hans intresse för historia väcktes och har utvecklats genom åren.

 

Medlemsblad nr 5 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 5 – kort om innehållet

Medlemsblad nr 5 2015 inleds med Ordförande har ordet. ”Den som har kunskap om sin historia har också makt i nuet”, det var i korthet tanken bakom det nu avslutade projektet FOKUS, skriver Birgitta Andersson. Ett nätverk av anställda på museerna fortsätter nu i projektets anda i dialog med funktionshinderorganisationerna.

HHF:s årsmöte 2016 annonseras och valberedningen lämnar en rapport, samt efterlyser förslag på ledamöter till styrelsen.

Under rubriken FOKUS summerar projektledaren, Diana Chafik, projektet, och presenterar handboken Bredda mångfalden – en handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete. Samordningsgruppen för nätverket FOKUS presenterar sig.

Barbro Carlsson har, för Medlemsbladets räkning, träffat Handikappförbundens ordförande Stig Nyman och berättar från deras samtal om bl.a. prioriterade handikappolitiska frågor, remissarbete, handikapprörelsens samlade kompetens och betydelsen av samarbete.

Kyrka, delaktighet och funktionshinder var temat på det seminarium som HHF genomförde den 5 oktober och där Linda Vikdahl förläste om sin avhandling Jag vill också vara en ängel.  Här får vi del av Claes G Olssons anförande från samma tillfälle; en historisk tillbakablick på det inflytande kristendomen och svenska kyrkan haft på vår människosyn, om omsorg och kontroll och varför och hur kyrkan ägnade sig åt utbildning av personer med funktionsnedsättning.

Under rubriken Ny litteratur presenteras Ett historiskt och etymologiskt lexikon över det amerikanska teckenspråket .  Författare är Emily Shaw och Yves Delaporte.

Avslutningsvis skriver Ken Stuckey om blinda personers villkor i ett historiskt perspektiv med utgångspunkt i självbiografin Barfotaadvokaten, en blind mans kamp för rättvisa och frihet i Kina. Cheng Guangcheng född 1971, växte upp fattig och blind på landsbygden i Kina men blev en välkänd, självlärd politisk aktivist för personer med funktionsnedsätt­ning.

 

 

 

Medlemsblad nr 4 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 4 – kort om innehållet

Medlemsblad nr 4 2015 inleds med Ordföranden har ordet där Birgitta Andersson diskuterar kring ord och ordens betydelse. Hur vi använder ord som påverkar och ibland avslöjar. Varför reagerar inte fler när media använder ord som kränker?

Så en rapport om HHF:s informationssatsning under politikerveckan i Almedalen, följt av senaste nytt från FOKUS-projektet och en glädjande nyhet om att projektledaren, Diana Chafik, inbjudits att medverka vid ett seminarium i Istanbul för att berätta om projektet.

Under rubriken Ny litteratur presenteras två böcker av Bo Andersson; Människor och möten samt Naturligt – VIS.

Stig Larsson, tidigare ledamot i HHF:s styrelse, uppmärksammar de forskningsarbeten på handikappområdet som redovisas av HHF:s motsvarighet i USA och presenterar en omfattande lista på artiklar, recensioner samt ett boktips.

Avslutningsvis delar Lars Hagström med sig av tankar och funderingar kring vad historien betyder för honom och för oss i vår tid. Om hur politiken utvecklats (eller inte) och hur ord och benämningar använts, när det gäller vårt område, från 40-talet till nutid.

 

 

 

 

Medlemsblad 3 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 3 2015 – kort om innehållet

Medlemsblad 3/2015 inleds med Ordförande har ordet där Birgitta Andersson berättar om HHF:s planer inför Almedalsveckan. Så en rapport från Årsmötet 2015 och en presentation av de två nya styrelseledamöterna. Något om konferensen Den egna historiens betydelse och en rapport från aktuell verksamhet i projektet FOKUS.

Ingemar Färm, tidigare kanslichef och därefter ordförande inom Handikapp­förbunden, var under åren 2003-2005 projektledare för ett projekt inom European Disability Forum, EDF, som avsåg att stödja handikapprörelsen i vissa ansökarländer till EU. Ingemar berättar nu om detta projekt.

Från folkrörelsernas arkivförbunds årsstämma och konferens i Umeå rapporterar Claes G Olsson.

Kerstin Fellenius skildrar 50 år av svensk synhistoria. Hon belyser några stora förändringar som skett under hennes tid som lärare, reselärare, synpedagog, forskare och lärarutbildare med fokus på barn och unga med svår synnedsättning eller blindhet.

Ett uppdrag också för HandikappHistoriska Föreningen? AnnCharlotte Carlberg reflekterar kring regeringens uppdrag att ta fram förslag om ”hur funktionshinders­politiken kan bli mer effektiv och systematisk.”

Till sist skriver Gunilla Stenberg Stuckey om den gravt hörselskadade slagverksartisten Evelyn Glennie som tilldelats Polarpriset 2015.