Stadgar för handikapphistoriska föreningen
Bildad 19871125
Marieborgs Folkhögskola, Norrköping

§ 1. Föreningens namn och hemvist

Föreningens namn är HandikappHistoriska Föreningen, hhf. Undertexten ska vara ”Synliggöra personer med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv”.

Föreningen har sin hemvist på den ort i Sverige som bestämts av styrelsen.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen har till syfte:

att utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och samhällets syn och åtgärder,

att inspirera och främja handikapphistorisk verksamhet och forskning bland enskilda och organisationer,

att verka för insamling bearbetning och dokumentation av handikapphistoriskt källmaterial,

att följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

§ 3. Verksamhetsformer

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

För att gagna föreningens ändamål bör föreningen bl.a.
– samarbeta med handikapporganisationer och andra institutioner på området, med studieförbund, museer och arkiv samt handikapphistoriska föreningar i andra länder,
– utge och sprida information i form av medlemsblad och skrifter på tillgängliga medier,
– anordna studiebesök, seminarier, konferenser och kurser.

Föreningen är en ideell organisation och partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4. Medlemskap och avgifter

Medlemskap kan erhållas av fysisk och juridisk person som därmed vill främja föreningens verksamhet.

Medlemsavgift beslutas av årsmötet och betalas i den ordning som styrelsen beslutar.

§ 5. Utträde – uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till den som styrelsen utsett som medlemsregisteransvarig.

Medlem som efter påminnelser underlåter att erlägga medlemsavgift avförs automatiskt ur medlemsregistret.

Medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.

§ 6. Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet hålls årligen senast i april. Kallelse utfärdas av styrelsen senast två månader före mötets hållande.

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning utsändes senast 2 veckor före mötet.

Medlemmar som erlagt medlemsavgift för det gångna året äger en röst vid mötet.

Beslut vid årsmötet sker genom öppen omröstning med undantag för val där sluten omröstning skall ske om någon så begär.

Varje medlem har en röst vid årsmötet. Ledamot av föreningens styrelse har ej rösträtt vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Vid lika röstetal skall lotten avgöra utfallet både då öppen eller sluten omröstning ägt rum.

Valsedel vid sluten omröstning får omfatta högst det antal namn som valet avser.

Röstning med fullmakt är ej tillåten.

Medlem har motionsrätt till föreningens ordinarie årsmöte. Motion skall insändas till styrelsen senast den sista februari samm år som årsmötet.

Vid årsmötet är följande frågor obligatoriska:

1. Öppnande av mötet och fastställande av dagordningen.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

3. Val av mötesfunktionärer:

a. ordförande

b. sekreterare

c. två protokolljusterare, tillika rösträknare.

4. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

5. Revisorernas berättelse.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Förslag från styrelse och medlemmar.

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

10. Val av:

a. Ordförande för ett år

b. Kassör för två år

c. Ledamöter i styrelsen för två år

d. Två revisorer jämte suppleant för två år

e. Tre medlemmar i valberedningen.

11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhets år.

12. Avslutning.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan inkallas av
styrelsen eller på begäran av föreningens revisorer eller på begäran av minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse med angivande av tid och plats för extra årsmöte skall sändas ut senast en månad före mötet.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 8 Styrelsen

Föreningens beslutande organ mellan årsmöten är styrelsen.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst sex eller högst 12 ledamöter.

Ordförande och kassör väljs särskilt. Ordföranden för en mandatperiod på ett år och kassören för en mandatperiod på två år. Övriga i styrelsen väljs för en mandatperiod på två år. Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och firmatecknare samt arkivansvarig.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

§ 9 Revision

Två revisorer och en revisorsuppleant skall väljas av årsmöte.

Revisorerna väljs för en mandatperiod på två år med växelvis avgång.

Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens verksamhet, räkenskaper och förvaltning.

Revisorerna skall senast tre månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut, avge revisionsberättelser över företagen granskning.

§ 10. Arkivering

Föreningen skall bevara arkivhandlingar tryggt och utse arkivansvarig. Vid föreningens upplösning skall alla handlingar lämnas till lämplig arkivinstitution.

§ 11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Stadgeändring ska finnas angiven i dagordningen och ändringsförslag ska vara utsänt till medlemmarna.

§ 12. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av årsmötet varvid ett beslut om upplösning ska samla minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade för att äga giltighet. Samtidigt avgörs den framtida disponeringen av föreningens tillgångar.

Ursprungligt förslag:
Rolf Utberg och Claes G. Olsson 1987-07-21
Fastställt vid föreningsbildningen 1987-11-25
Reviderat betr. § 2 Medlemskap och avgifter vid årsmötet 1989-03-07
Reviderat 1995-04-25
Reviderat 1998-04-25
Reviderat 2005-04-20
Reviderat 2006-04-25
Reviderat 2016-04-15 betr. § 6 10.b Val av kassör för två år
Reviderat 2019-04-26 betr. § 1, 6 och 8
Reviderat 2023-04-21 betr. § 6 tid för medlem att lämna motion till årsmötet

Här kan du ladda ner HHFs stadgar som Word-dokument.