VERKSAMHETEN 1987 – 2012

Handikapphistoriska föreningen bildades i november 1987 på initiativ av Claes G Olsson, etnolog vid Umeå universitet och Rolf Utberg, som då var ledare för projektet Handikapprörelsens historia. Föreningen består av enskilda medlemmar och organisationer som alla har ett intresse av att dokumentera och för framtiden bevara historien om hur människor med funktionsnedsättningar levt sina liv, vad som påverkat deras levnadsvillkor och vilka insatser samhället erbjudit.
En första viktig åtgärd var att etablera och utveckla kontakter med forskare. Föreningen såg också som sin uppgift att stimulera intresset för funktionshindrades historia inom handikapprörelsen. Under de år som gått sedan starten har föreningen anordnat ett antal seminarier, givit ut eller bidragit till spridningen av böcker. Föreningen utgör nu ett nätverk och ett forum för dem som är intresserade av handikapphistoria.

Kurser, konferenser, studiedagar och studieresor

Föreningen har anordnat seminarier/konferenser. Några exempel:

1992 anordnades ett seminarium på temat ”Handikapp och forskning” i samarbete med projektet Handikapprörelsens historia.

1993 anordnades ett Handikapphistoriskt Forum under två dagar. Programmet hade som tema institutionshistoria, men handlade även om dokumentationsmetoder.

1995 genomfördes ett seminarium om dokumentationen av omsorgernas historia i Uppsala län. Samarbetspartner var Centrum för Handikappforskning i Uppsala.

I maj 1995 inbjöds till en kurs med temat ”Vård av bilder” under medverkan från fotosekretariatet vid Nordiska Museet och Stadsmuseet i Stockholm.

1996 arrangerade föreningen en dokumentationskurs för amatörforskare med ett femtontal deltagare.

Föreningen deltog vid museimässan i Göteborg 1996 med utställning och seminarium på temat: Vem har ansvar för handikappades historia?

I oktober 1997 anordnades en konferens på temat ”Vad vet vi inte om handikapphistoria”. Syftet var att stimulera till ökad samverkan mellan professionella forskare och ”fritidsforskare”. En seminarierapport utkom i bokform.

I samarbete med Nordiska Museet och dess avdelning för Kulturhistoriska Undersökningar genomfördes ett projekt med titeln ”En vanlig dag”. Människor med funktionshinder, deras anhöriga samt personer verksamma inom handikappomsorgen uppmanades att skriva och berätta om en vanlig dag i deras liv, närmare bestämt den 4 november 1997. Mer än 1000 personer antog uppmaningen och skickade in sina berättelser. Delar av materialet har presenterats i boken ”Avig och rät. Om funktionshindrade i vår vardag”.

Föreningen har anordnat studiedagar bland annat på Dövas Skolmuseum vid Manillaskolan, Medicinhistoriska Museet i Stockholm, Synskadades Museum och Museet vid Tomtebodaskolan.

1998 deltog föreningen vid den Nordiska Museimässan och vid bokmässan i Göteborg. HHF delade monter med Synskadades Museum, Tomtebodaskolans Blindmuseum och Kultursällskapet Lejonet.

Medlemmar i föreningen har deltagit i studieresor till Wien, USA och Estland för att besöka blindhistoriska museer och studera hur dessa gjorts tillgängliga för synskadade.

Handikapphistoriskt museum

Under flera år på 90-talet utreddes frågan om att etablera ett rikshandikapphistoriskt museum i Norrköping. Dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige i Norrköping Ville Andersson drev frågan tillsammans med HHF. Claes Olsson arbetade fram en förstudie till ett museum med koppling till FoU-verksamhet. Tanken var att skapa ett handikapphistoriskt forum som skulle innehålla museum och arkiv, och vara ett säte för bland annat kulturaktiviteter, föreläsningar och debatter. En arbetsgrupp med representanter från HHF, handikapprörelsen och Norrköpings kommun var engagerade i frågan. Den politiska viljan fanns hos politikerna i Norrköping, men de ekonomiska resurserna saknades. Tanken på ett handikappmuseum hålls dock levande.

Nordiskt och internationellt samarbete

Föreningen samarbetar med Historisk Selskab for Handicap og Samfund i Danmark och Handikapphistoriska Sällskapet i Finland. Kontakter finns med handikapphistoriskt intresserade i Norge, Island och Färöarna samt med den handikapphistoriska organisationen ALTER i Frankrike.
Den 1:a nordiska konferensen i Handikapphistoria ägde rum 1991 i Sverige med HHF som arrangör. Konferensen samlade forskare och andra intresserade från alla nordiska länder.
Den 2:a nordiska konferensen ägde rum i Danmark 1993 under värdskap av Center for handicaphistorisk forskning i samarbete med Historisk Selskap for Handicap och Samfund. Vid denna konferens bildades en nordisk samarbetsgrupp för de handikapphistoriska föreningarna i Norden.
Den 3:e nordiska konferensen hölls i Finland 1995 på inbjudan av Handikapphistoriska sällskapet där temat var ”Brytningsperioderna i Handikapphistorien. Handikappades ställning och utbildning betraktad i ljuset av samhällets allmänna utveckling”.
Den 4:e nordiska konferensen hölls i Oslo 2000 på temat ”Velferd og vanferd”.
Den 5:e nordiska konferensen arrangerades av HHF och ägde rum i Nynäshamn i september 2004. Temat för konferensen var ”Vägen till medborgerliga rättligheter”. Vid konferensen hölls drygt 30 föreläsningar och presentationer.

Kontakt med medlemmarna

Information till medlemmarna om styrelsens arbete och aktuella handikapphistoriska aktiviteter har förmedlats genom Medlemsbladet och inbjudningar till seminarier och andra aktiviteter. Medlemmarna har även de flesta år erhållit en bok med handikapphistoriskt innehåll. Ofta har boken ingått i medlemsavgiften. Ibland har boken kunnat säljas till en starkt subventionerad avgift.