Projektet FOKUS

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet? 

Mål
Utbildningen ska ge deltagarna relevant kunskap och inte minst användbara redskap för att integrera funktionshinderaspekten i mångfaldsarbetet på den egna arbetsplatsen. I förlängningen syftar utbildningen till att lägga grunden för ett hållbart nätverk som initierar regionala samarbeten, till exempel med funktionshinderrörelsen. 

Utbildningen
Totalt 20 deltagare antas till utbildningen som omfattar fem utbildningstillfällen om två dagar under 2014-2015 med start den 22-23 april 2014. Deltagaren förväntas fullfölja utbildningen i sin helhet och medverka i det nätverk som ska formas inom ramen för projektet FOKUS. 

Exempel på utbildningens innehåll:

Definition av begrepp såsom: mångfald, funktionshinder, funktionsnedsättning, kulturarv, delaktighet.

Samverkan i olika former: Skapande av forum för erfarenhetsutbyte inom gruppen, inom sektorn samt med externa parter, till exempel funktionshinderrörelsen.

Att bygga kulturhistorisk kunskap med hjälp av berättelser och samlingar: Olika perspektiv på kunskapsuppbyggnad, samlande och mångfaldsbegreppet. Policy och styrdokument. Det praktiska arbetet. Framtiden, vad kan museerna göra och förändra?

Tillgänglighet till museernas kunskap: Förbättrad sökbarhet. Registrering av bilder, föremål och berättelser.

Museer och kommunikation: På vilka olika sätt förmedlar museerna idag kunskap om personer med funktionsnedsättningar i kulturhistorien? Hur kan mångfaldsperspektiven på ett självklart sätt implementeras i museernas kommunikationsarbete, till exempel inom ramen för utställningsproduktion? 

Ytterligare information

Läs mer om Projekt Fokus här >

Nätverket FOKUS >

Första utbildningstillfället 22-23 april 2014 >

Andra utbildningstillfället 7-8 oktober 2014 >

Tredje utbildningstillfället 28-29 januari 2015 >

Fjärde utbildningstillfället april 2015 >

Femte utbildningstillfället 9-10 september 2015 >

Bredda mångfalden: En bok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete >