STYRELSEN

Jan-Peter Strömgren, ordförande

Jan-Peter Strömgren blev aktiv inom Hörselskadades Riksförbund (HRF) och funktionshinderrörelsen år 1992. Han arbetade under nästan 20 år på dåvarande Handikappinstitutet och var förbundsordförande i HRF under 16 år. Under åtta år var han styrelseledamot i International Federation Of Hard of Hearing people (IFHOH) och hade därigenom även andra internationella åtaganden. Maila Jan-Peter Strömgren

Erling Södergren, kassör

Erling Södergren har varit Vd inom synskaderörelsens företagsgrupp och har även arbetat som Ekonomiansvarig på MyRight (tidigare SHIA) samt Riksförbundet FUB. Idag är han verksam som Ekonomichef på Skyddsvärnet – anno 1910, en ideell förening som ägnar sig åt att stödja personer som befinner sig i social utsatthet. Maila Erling Södergren 

Diana Chafik, vice ordförande

Diana Chafik är fil. mag. i etnologi och arbetar som Intendent på Statens historiska museer, Sveriges museum om Förintelsen. Jag har ett stort och brett intresse för funktionshinderhistoria och kultur och tycker att det är viktigt med en tillgänglig kultur på alla sätt.  Diana Chafik har arbetat på Funktionssätt Sverige som projektledare och utredare och i två projekt som HHF har drivit – HAIKU och FOKUS, i det senare som projektledare.

Beatrice Christensen Sköld

Beatrice Christensen Sköld blev fil. dr i pedagogikhistoria år 2010 med avhandlingen Vi kan inte alla passa till hantverkare” – blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. Hon var verksam vid dåvarande Talboks- och punktskriftsbiblioteket i 27 år och är för närvarande arkivarie vid Kvinnliga Akademikers Förening.

Christer Degsell

Christer Degsell kom i kontakt med funktionshinderrörelsen 1970 efter att hans äldsta barn befunnits vara döv. Sedan mitten av 1970-talet har han varit verksam i olika funktioner kring utbildning av döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade. Han var sakkunnig i utredningen om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn (1996), i bemötandeutredningen (1999), i lönebidragsutredningen (2003) samt huvudsekreterare i utredningen om översyn av teckenspråkens ställning (2006).

Susanne Berg

Susanne Berg blev aktiv inom funktionsrättsrörelsen efter en ryggmärgsskada 1982. Hon har sin hemvist i DHR Stockholmsavdelningen och Independent Livingrörelsen. Hon har arbetat på DHR, Handikappombudsmannen och STIL, samt inom  olika projekt och som frilans i eget företag.

Lars Lindberg

Karin Månsson

Karin Månsson började arbeta på Synskadades Riksförbund 1980 och pensionerades från Neuroförbundet 2018. Hon är utbildad arkitekt och tillgänglighet i olika former har varit den röda tråden i hennes arbetsliv, men de senaste åren har hon mest jobbat med vårdfrågor. Karin tycker att det är viktigt att lära av historien för att ta rätt steg framåt.

Anna Wallsten

Anna Wallsten arbetar som verksamhetsledare på Synskadades museum och som arkivarie på Synskadades riksförbund. Hon har i sina studier inriktat sig på funktionshinder och skrev sin masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap om punktskriftsläsares litteraturtillgång i högre studier (Inbäddad länk – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1772276/FULLTEXT01.pdf), och har sedan tidigare en fil.kand. i etnologi samt en arkivarieutbildning. Hennes första kontakt med HHF var i samband med skrivandet av kandidatuppsatsen: ”Anpassad identitet – Om kvinnor med affektiva diagnoser och deras kontakter med psykvården”. Det ledde till en praktikplats på Nordiska museet i HAIKU-projektet. Anna var också, som företrädare för Synskadades museum, en av deltagarna i nätverket FOKUS. Som anställd på Synskadades museum brinner hon för att öka förståelsen för synskadades livsvillkor både förr och nu – inom och utanför organisationen.  Anna jobbar också med att försöka bredda perspektiven för att få syn på de berättelser som ”minoriteter inom minoriteten” bär på. 

Judith Timoney

Judith Timoney kommer ursprungligen från USA, men bor sedan över 30 i Stockholm med man och tre barn. Hon arbetar med den pågående LSS-utredningen på Funktionsrätt Sverige och på Riksförbundet FUB med LSS, medlemmar med utvecklingsstörning och fosterdiagnostikfrågor. ”I mitt arbete ser jag dagligen vikten av att kunna sin historia för att kunna lära av tidigare
generationer som har kämpat för personer med funktionsnedsättnings rätt till ett liv som andra. Men
historiekunskap är även ytterst viktigt som en ”motgift” mot den historielösheten som präglar
mycket av dagens diskussion kring samhällets ansvar gentemot medborgare med
funktionsnedsättning.”

Guy Lööv

Presentation kommer…

REVISORER

Ersättare

  • Tommy Olsson

Från Malung i Dalarna, född 1955, pensionär nu. Diagnos RA sen mitten 70-talet.Reumatikerförbundet, 1:e vice ordförande. I Förbundssstyrelsen sen 2016, aktiv i förening och distrikt sen slutet 70-talet.