STYRELSEN

Jan-Peter Strömgren, ordförande

Jan-Peter Strömgren blev aktiv inom Hörselskadades Riksförbund (HRF) och funktionshinderrörelsen år 1992. Han arbetade under nästan 20 år på dåvarande Handikappinstitutet och var förbundsordförande i HRF under 16 år. Under åtta år var han styrelseledamot i International Federation Of Hard of Hearing people (IFHOH) och hade därigenom även andra internationella åtaganden. Maila Jan-Peter Strömgren

Erling Södergren, kassör

Erling Södergren har varit Vd inom synskaderörelsens företagsgrupp och har även arbetat som Ekonomiansvarig på MyRight (tidigare SHIA) samt Riksförbundet FUB. Idag är han verksam som Ekonomichef på Skyddsvärnet – anno 1910, en ideell förening som ägnar sig åt att stödja personer som befinner sig i social utsatthet. Maila Erling Södergren 

Diana Chafik, vice ordförande

Diana Chafik är fil. mag. i etnologi och arbetar som antikvarie och projektledare på Sörmlands museum. Har ett stort och brett intresse för funktionshinderhistoria och kultur och tycker att det är viktigt med en tillgänglig kultur på alla sätt. Diana har arbetat i två projekt som HHF har drivit – HAIKU och FOKUS, i det senare som projektledare. Maila Diana Chafik

Beatrice Christensen Sköld

Beatrice Christensen Sköld blev fil. dr i pedagogikhistoria år 2010 med avhandlingen Vi kan inte alla passa till hantverkare” – blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. Hon var verksam vid dåvarande Talboks- och punktskriftsbiblioteket i 27 år och är för närvarande arkivarie vid Kvinnliga Akademikers Förening. Maila Beatrice Christensen Sköld

Christer Degsell

Christer Degsell kom i kontakt med funktionshinderrörelsen 1970 efter att hans äldsta barn befunnits vara döv. Sedan mitten av 1970-talet har han varit verksam i olika funktioner kring utbildning av döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade. Han var sakkunnig i utredningen om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn (1996), i bemötandeutredningen (1999), i lönebidragsutredningen (2003) samt huvudsekreterare i utredningen om översyn av teckenspråkens ställning (2006). Maila Christer Degsell

Lars Hagström

Lars Hagström har sedan 70-talet varit funktionshinderpolitiskt aktiv, först i inom DHR och sedan några år tillbaka som ordförande i Förbundet FÖR delaktighet och Jämlikhet. Under drygt 20 år arbetade han som verksamhetsansvarig för Kooperativet Lila i Lund som administrerar personlig assistans på uppdrag av medlemmarna. Lars är intresserad av att undersöka diskriminerande maktordningar som orsak till underordning och förtryck. Maila Lars Hagström

Karin Månsson

Karin Månsson började arbeta på Synskadades Riksförbund 1980 och pensionerades från Neuroförbundet 2018. Hon är utbildad arkitekt och tillgänglighet i olika former har varit den röda tråden i hennes arbetsliv, men de senaste åren har hon mest jobbat med vårdfrågor. Karin tycker att det är viktigt att lära av historien för att ta rätt steg framåt.Maila Karin Månsson

Anna Wallsten

Anna Wallsten arbetar som verksamhetsledare på Synskadades museum och som arkivarie på Synskadades riksförbund. Hon studerar sin masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och har sedan tidigare en fil.kand. i etnologi och en arkivarieutbildning. Hennes första kontakt med HHF var i samband med skrivandet av kandidatuppsatsen: ”Anpassad identitet – Om kvinnor med affektiva diagnoser och deras kontakter med psykvården”. Det ledde till en praktikplats på Nordiska museet i HAIKU-projektet. Anna var också, som företrädare för Synskadades museum, en av deltagarna i nätverket FOKUS. Som anställd på Synskadades museum brinner hon för att öka förståelsen för synskadades livsvillkor både förr och nu – inom och utanför organisationen.  Anna jobbar också med att försöka bredda perspektiven för att få syn på de berättelser som ”minoriteter inom minoriteten” bär på. Maila Anna Wallsten

Judith Timoney

Judith Timoney kommer ursprungligen från USA, men bor sedan över 30 i Stockholm med man och tre barn. Hon arbetar med den pågående LSS-utredningen på Funktionsrätt Sverige och på Riksförbundet FUB med LSS, medlemmar med utvecklingsstörning och fosterdiagnostikfrågor. ”I mitt arbete ser jag dagligen vikten av att kunna sin historia för att kunna lära av tidigare
generationer som har kämpat för personer med funktionsnedsättnings rätt till ett liv som andra. Men
historiekunskap är även ytterst viktigt som en ”motgift” mot den historielösheten som präglar
mycket av dagens diskussion kring samhällets ansvar gentemot medborgare med
funktionsnedsättning.” Maila Judith Timoney

Guy Lööv

Presentation kommer…

REVISORER

Ersättare

  • Tommy Olsson

VALBEREDNING