Medlemsblad nr 5 2015

Medlemsbladet utkommer 4- 5 gånger under året. Medlemsbladet skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Dess syfte är att tillhandahålla medlemmarna en kort information om föreningens arbete, nyutkomna böcker, skrifter och forskningsrapporter samt olika aktiviteter som rör föreningens verksamhet. I varje nummer finns gästskribenter och under rubriken Reflexioner delar olika styrelseledamöter och andra med sig av sina funderingar. I nuvarande redaktion finns Gunilla Stenberg Stuckey och Solveig Johansson Grip.


 

Medlemsblad nr 5 – kort om innehållet

Medlemsblad nr 5 2015 inleds med Ordförande har ordet. ”Den som har kunskap om sin historia har också makt i nuet”, det var i korthet tanken bakom det nu avslutade projektet FOKUS, skriver Birgitta Andersson. Ett nätverk av anställda på museerna fortsätter nu i projektets anda i dialog med funktionshinderorganisationerna.

HHF:s årsmöte 2016 annonseras och valberedningen lämnar en rapport, samt efterlyser förslag på ledamöter till styrelsen.

Under rubriken FOKUS summerar projektledaren, Diana Chafik, projektet, och presenterar handboken Bredda mångfalden – en handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete. Samordningsgruppen för nätverket FOKUS presenterar sig.

Barbro Carlsson har, för Medlemsbladets räkning, träffat Handikappförbundens ordförande Stig Nyman och berättar från deras samtal om bl.a. prioriterade handikappolitiska frågor, remissarbete, handikapprörelsens samlade kompetens och betydelsen av samarbete.

Kyrka, delaktighet och funktionshinder var temat på det seminarium som HHF genomförde den 5 oktober och där Linda Vikdahl förläste om sin avhandling Jag vill också vara en ängel.  Här får vi del av Claes G Olssons anförande från samma tillfälle; en historisk tillbakablick på det inflytande kristendomen och svenska kyrkan haft på vår människosyn, om omsorg och kontroll och varför och hur kyrkan ägnade sig åt utbildning av personer med funktionsnedsättning.

Under rubriken Ny litteratur presenteras Ett historiskt och etymologiskt lexikon över det amerikanska teckenspråket .  Författare är Emily Shaw och Yves Delaporte.

Avslutningsvis skriver Ken Stuckey om blinda personers villkor i ett historiskt perspektiv med utgångspunkt i självbiografin Barfotaadvokaten, en blind mans kamp för rättvisa och frihet i Kina. Cheng Guangcheng född 1971, växte upp fattig och blind på landsbygden i Kina men blev en välkänd, självlärd politisk aktivist för personer med funktionsnedsätt­ning.