Inget om oss utan oss

Syfte: att ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) och sprida dessa. Civilsamhället har aldrig förr varit så aktivt involverat i framtagandet av en konvention och haft en sådan tydlig roll i implementering och övervakning av densamma. Dessutom är CRPD en milstolpe i MR-konventionshistoria i och med att den åter sammanför ekonomiska, sociala och kulturella och medborgerliga och politiska rättigheter i en och samma konvention. 

Mål: att sprida kunskap om svensk medverkan i och påverkan av framtagandet av CRPD. I en bok och tillhörande webbmaterial vill vi dokumentera och belysa svensk medverkan i framtagandet av konventionen, en unik FN-konvention om mänskliga rättigheter. 

Målgrupp: i synnerhet personer med funktionsnedsättning och i allmänhet andra med intresse av funktionshinderhistoria och mänskliga rättigheter. Sekundär målgrupp: alla de som i sin yrkesutövning har att arbeta i enlighet med konventionens intentioner och de som har ansvar för att genomföra den. 

Metod: intervjuer, litteraturstudier, analys och utåtriktade aktiviteter för spridning. 

Viktigaste aktiviteter: utåtriktade aktiviteter för att sprida kunskap och kännedom om den svenska medverkan och påverkan, seminarium/arbetsmöte med intressenter, intervjuer med dem som medverkade, inläsning av mötesdokumentation etc., löpande arkivering, lansering av boken, överföring till tillgängliga format, tryck av boken, spridning och arkivering av boken. Framtagande av webbmaterial med digital utställning med bilder, ljudberättelser och text för spridning på hemsidor. 

Överlevnad: skriften/boken kommer att finnas i digitala och tillgängliga format och kunna spridas lång tid efter projektets slut via involverade organisationer och även aktörer som ingår i den sekundära målgruppen. Webbmaterialet med digital utställning med bilder, ljudberättelser och text för spridning på hemsidor kommer att finnas på HHF:s och MR-fondens (och flera samarbetspartners) hemsidor för att säkra spridning och överlevnad. En arkivarie från Folkrörelsearkivet för Uppsala län kommer att medverka redan från början för att för att strukturera materialet, vilket underlättar möjligheten till en bra förvaring och tillgängliggörande. Folkrörelsearkivet erbjuder en plats för slutlig arkivering av projektet, inklusive insamlad dokumentation.