Projektet FOKUS har haft det första utbildningstillfället i slutet av april på Sigtuna Folkhögskola. Temat för utbildningsdagarna var mångfald ur olika perspektiv.

Syftet med dessa två dagar var att belysa flera aspekter av mångfald genom funktionshinder/funktionsnedsättning, dels genom att få en historisk kunskap om funktionshinder men också genom aktuella projekt. Ett viktigt steg att arbeta med mångfald är att synliggöra personer med funktionsnedsättning i den allmänna historieskrivningen.

Olika föreläsare höll föredrag om mångfald även diskussioner fördes om delaktighet, nätverk och samarbeten. Claes Olsson är vice ordförande i Handikapphistoriska Föreningen och fil. doktor i etnologi berättade om historiska brytpunkter inom funktionshinderhistoria. Genom att exempelvis titta på hur olika förutsättningarna har sett ut och ändrats för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället.

Oscar Pripp som är verksam på Uppsala universitet och är lektor i etnologi talade om mångfaldens betydelse- från tolerans till erkännande. Några av frågorna som kom upp under föredraget var: Vad behövs för en fungerande mångfald? Exempelvis genom att arbeta mer med normkritik och intersektionellt perspektiv och med det menas att göra det som anses avvikande ”normalt” och att få in flera aspekter än gruppernas ”särdrag”.

Maria Johansson tidigare ordförande för DHR- Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, delade med sig av sina erfarenheter från funktionshinderrörelsen och mångfaldens betydelser. Maria Johansson tog upp om ord och begrepps betydelse gällande funktionshinder/funktionsnedsättning och poängterade att det handlar om mänskliga rättigheter. Men även om vikten av att tänka kring tillgänglighet som helhetsgrepp och inte enbart särskilda insatser. Ett exempel som togs upp var driva olika frågor och samarbeten som när DHR medverkade i Pride.

Funktionshinder och berättande handlade Georg Drakos föredrag om. Drakos är docent i etnologi och har tidigare undervisat på Stockholms universitet. Drakos presenterade en modell som skapar verktyg för att börja arbeta med olika slags berättelser. Det kan göras genom att börja analysera olika typer av berättelser som finns eller som inte berättas. Deltagarna fick även en uppgift som utgår från föreläsningen.

Arvida Strandman student från Södertörns högskola berättade om intervjuer hon har gjort kring projektet Minnas migration, ett projekt mellan Mångkulturellt Centrum och Nordiska museet. Hon intervjuade aktiva personer från Synskadades Riksförbund, SRF som går på Svenska för Invandrare, SFI. Intervjuerna har haft en livshistorisk prägel, men det samtalsämnet som varit mest dominerande har varit mötet med Sverige, svenskan och svenskheten. Ibland har synskadan varit det som dominerat samtalet och alla frågor har utgått ifrån den, men den har inte alltid varit det centrala. Det har inte behövts då informanterna själva alltid återknöt till synskadan på ett eller annat sätt.

Ett twitterkonto har även startas @ProjektetFOKUS där tanken är sprida goda idéer, kunskap och tips kring funktionshinder och kulturarv.