Projektet FOKUS

Personer med olika funktionsnedsättningar vill känna igen sin historia och sina livserfarenheter i museernas utställningar och övriga verksamhet. Projektet FOKUS (Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och Samverkan) mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för att funktionshinderperspektivet ska bli en självklar del i museernas arbete. Projektet drivs under 2014 och 2015 av HandikappHistoriska Föreningen och Upplandsmuseet med medel från Allmänna arvsfonden.

Utbildning förankrar funktionshinderperspektiv
Sedan länge har museer, liksom andra delar av samhället, förbättrat tillgängligheten och bemötandet för att bättre nå alla sina besökare. Det vidgade funktionshinderperspektivet handlar om hur livet med funktionsnedsättning och funktionshinder visas på muserna och vilka historiska föremål och dokument som finns i museernas samlingar för att skildra denna historik. Nu fokuseras alltså innehållet – hur museerna kan inkludera historiska och nutida erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning.

Projektet FOKUS har tagit fram en systematisk utbildning som ska ge museianställda kunskap om olika apsekter av funktionshindersperspektiv. Utbildningen ges under två år och är uppdelad på fem tillfällen. Deltagarna kommer, när projektet är avslutat, att utgöra stommen i ett nätverk som utvecklar och sprider kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder på landets museer. När projektiden är slut öppnas nätverket för alla som vill vara med.

Ett 20-tal personer går utbildningen. De arbetar på museer över hela Sverige och tillhör olika yrkeskategorier. Att vid upprepade kurstillfällen mötas över yrkesgränserna tillhör inte vanligheterna i museisverige. Det gör utbildningen, och i längden nätverket, nyskapande. Deltagarna ger naturligt varandra olika infallsvinklar och utmanar varandras föreställningsvärldar. Det påverkar i sin tur alla verksamhetsområden på museerna: utställningar, samlingar, dokumentation och utåtriktade aktiviteter.

Både anställda och besökare tillhör målgruppen
Anställda på museer är den primära målgruppen för projektet. Men i längden är förstås den yttersta målsättningen att kvinnor och män med funktionsnedsättningar och deras historia ska inkluderas i museernas arbete. Särskilt viktigt är det att unga personer med funktionsnedsättningar får tillgång till en historia där livet för personer med funktionsnedsättning finns med på ett självklart sätt. Det betyder att bli sedd och likvärdigt behandlad. För samhällets del innebär ett integrerat funktionshinderperspektiv i museernas verksamhet tillgång till kunskap som tidigare inte varit tillgänglig.

En central målsättning för projekt FOKUS är också att funktionshinderaspekter ska vara en självklar del av mångfaldsbegreppet i det praktiska arbetet på landets museer i fortsättningen.

Kort om projektet
Projektet FOKUS tar vid efter HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, som drevs 2010-2013 i samarbete mellan Nordiska museet och HandikappHistoriska Föreningen. Projektets intentioner är att omvandla kunskap och insikter från HAIKU-projektet till praktiskt museiarbete och därmed kan bli varaktigt bestående.Formulärets överkant Önskemål om utbildningen som projektet driver framkom en enkät som gjordes inom ramen för HAIKU-projektet.

En styrgrupp leder projektet och här finns kunskap och bred erfarenhet både från museernas verksamhet och från funktionshinderrörelsen representerad. På Upplandsmuseet finns sedan tidigare ett intresse för funktionshinder och funktionsnedsättning kopplat till kulturhistoria. Projektledaren Diana Chafik har sin arbetsplats på Upplandsmuseet.

En resursgrupp kompletterar styrgruppen. Resursgruppens uppgift är att – parallellt med utbildningen. Syftet är att öka samverkan och delaktigheten mellan funktionshinderrörelsen och museerna lokalt. På så sätt skapar projekt FOKUS intresse hos en så bred samling människor som möjligt, samtidigt som det ökar förutsättningarna för ett långsiktigt arbete mellan museer och funktionshinderrörelse. Samarbetet med funktionshinderrörelsen är en förutsättning för projektets verksamhet.

Utbildningen år ett, antagning och innehåll
Eftersom utbildningen sträcker sig över två år har det varit viktigt att hitta personer som är motiverade att utveckla funktionshinderarbetet på sina respektive museer. Stödet från cheferna är viktigt för att kursdeltagarna ska ha möjlighet att genomföra utbildningen och vara aktiva i nätverket. De som ansökte till utbildningen ombads skicka in ett personligt brev och arbetsplatsens mångfaldplan. Ansökan skulle vara styrkt av en chef på någon nivå inom museet. 36 anmälningar kom in till de 20 platserna.

Via en medlemsgrupp på Riksförbundet Sveriges museers hemsida ges deltagarna möjlighet att diskutera, dela med sig av erfarenheter och lägga ut relevant information. Det är ett verktyg för att bygga upp nätverket.

Deltagarna får med sig uppgifter till varje utbildningstillfälle. En stående uppgift är att reflektera över innehållet och över de diskussioner som förs. Det är ett bra sätt att utveckla sin kunskap och också en metod för att synliggöra kunskapsprocessen – vad det innebär att arbeta med nya perspektiv i den ordinarie verksamheten. Deltagarnas reflektioner kommer att sammanställas i en dokumentation.

Mångfald och samverkan har varit tema för de två av fem utbildningstillfällen som hållits under första året. Förmedling, samlingarna och dokumentation och insamling är teman för kommande tre tillfällen under 2015.

Projektet har startat ett Twitterkonto som är till för att sprida information om projektet men även ett sätt att nätverka och samverka med andra som driver dessa frågor.

Följ projektet på Twitter, @ProjektetFOKUS eller läs mer om aktuella diskussioner på www.sverigesmuseer.se, Projektet FOKUS.

Medverkande museer

• Länsmuseet Gävleborg

• Nordiska museet

• Sjöfartsmuseet Akvariet

• Västmanlands läns museum

• Sörmlands museum

• Upplandsmuseet

• Mentalvårdsmuseet i Säter

• Synskadades museum

• Medicinhistoriska museet i Uppsala

• Sveriges fängelse museum

• Nobelmuseet

• Kulturparken Småland

• Örebro läns museum

• Nationalmuseum

• Skansen

• Stockholm stadsmuseum

• Jamtli

• Hallands kulturhistoriska museum

• Regionmuseet Kristianstad/ Konsthall

• Medelhavsmuseet/Världskulturmuseerna.

 

Andra aktiviteter under året 2014
FOKUS har medverkat i flera arrangemang under det första projektåret. Utbildningsdagen ”Att störa homogenitet” som anordnades av bland andra Örebro läns museum, samt vid ett seminarium på Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Umeå (som i år slagits samman med Riksantikvarieämbetets höstmöte).

Projektet har skrivit två artiklar på engelska om digital insamling av berättelser från personer med funktionsnedsättning som har bland annat publicerats i det internationella museinätverket ICOM.

Vidare har FOKUS uppmärksammats i riksdagens kulturutskotts uppföljning av kulturen med titeln För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen. Utskottet fastslog vikten av att synliggöra personer med funktionsnedsättning i kulturen. FOKUS omnämns som ett bra exempel på hur museerna kan arbeta vidare med frågorna.

Funktionshinderperspektivet uppmärksammas på olika museer och kulturinstitutioner runt om i landet genom olika aktiviteter. Många söker kontakt med projekt FOKUS för att samla och hitta kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättning.

Diana Chafik
Projektledare FOKUS