Den som vill förstå dagens samhälle måste också känna till hur det var förr. Handikapphistoria är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. HHF vill sprida den kunskapen och utifrån ett historiskt perspektiv berätta om

  • Levnadsförhållanden för människor med olika funktionsnedsättningar
  • Vad samhällets syn och åtgärder inneburit för enskilda individer och anhöriga
  • Handikapprörelsens historia och tillväxt

Människor organiserade sig och handikapprörelsen växte fram

Under 1800-talet tog industrialiseringen fart. Det gamla bondesamhället luckrades upp samtidigt som skråväsendet och dess skyddsmekanismer upphävdes. Fattigdom, arbetslöshet och sjukdom ökade i landet. Människor gick samman i olika folkrörelser för ett bättre liv. Döva och blinda personer grundade sina första föreningar under 1800-talet. 1901 startade lungsjuka sin förening. Under 1920-talet bildades organisationer för personer med rörelsehinder och hörselskador. På 1950-talet och framåt tillkom många nya organisationer med inriktning på psykiatri, utvecklingsstörning och skilda medicinska sjukdomsgrupper, som tidigare inte betraktats som funktionshinder.

1942 bildades SAMPAS (idag Handikappförbunden), det första samarbetsorganet för landets handikapporganisationer. Ett syfte var att övertyga politiker och arbetsgivare om att se “partiellt arbetsföra” som en resurs på arbetsmarknaden. Detta arbete pågår fortfarande!

Ur ett pressmeddelande för mer än tjugo år sedan:

”Nu ska handikappade och handikapprörelsens historia fram i ljuset. Forskare, kulturpersonligheter, handikappföreträdare och institutionsledningar bildar en handikapphistorisk förening”.

Idag finns 250 enskilda personer och organisationer som medlemmar i HHF. Styrelsen består av personer med lång erfarenhet från handikapprörelsen. Ordförande är Birgitta Andersson som tidigare bland annat varit ordförande i DHR och SHIA.

Handikapphistoria – ett verktyg för framtiden

Handikapphistorien ger alla en nödvändig kunskap för det fortsatta handikappolitiska förändringsarbetet. Handikapphistorien är en ung vetenskap och med ett innehåll lika gammalt som mänskligheten. Historien handlar om människors långa och envisa strävan efter delaktighet och jämlikhet. Men här ryms också erfarenheter från bemötandet i form av fördomar och förakt från både samhälle och enskilda. Denna historia är unik och okänd för många. HHF vill berätta för alla som är intresserade av handikapphistoria!


Som medlem i HHF  får du

  • ett medlemsblad 4-5 gånger per år
  • inbjudan till konferenser och seminarier
  • tillfällen att utbyta erfarenheter med andra handikapphistoriskt intresserade.

Medlemsavgiften/år är

250 kr för enskild person, läns- och lokalorganisationer.

550 kr för riksorganisationer och institutioner.

OBS! Vänta med inbetalningen av medlemsavgift tills du blivit registrerad som medlem och fått ett mejl, telefonsamtal eller brev med medlemsnummer och övrig information.

Alla medlemsuppgifter databehandlas för att vi på enklaste sätt ska kunna hålla ett aktuellt medlemsregister, kunna nå medlemmarna med snabb och aktuell information, kalla till möten mm. När du klickar på knappen ”skicka” nedan har du godkänt att dina medlemsuppgifter får databehandlas. Fält med * är obligatoriska.

Anmäl dig här

Jag/vi vill bli medlem!

Enskild/alt kontaktperson