HHF:s styrelse

Jan-Peter Strömgren blev aktiv inom HRF (Hörselskadades Riksförbund) och funktionshinderrörelsen 1992. Har i 16 år, fram till maj i år, varit förbundsordförande i HRF. Var under 8 år styrelseledamot i IFHOH (International Federation Of Hard of Hearing people) och därigenom haft andra internationella åtaganden. Arbetade under nästan 20 år på dåvarande Handikappinstitutet.

Beatrice Christensen Sköld, fil. dr i pedagogikhistoria.  Har varit verksam vid dåvarande Talboks- och punktskriftsbiblioteket i 27 år. Disputerade 2010 med avhandlingen ”Vi kan inte alla passa till hantverkare” – blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. Hon är för närvarande arkivarie vid Kvinnliga Akademikers Förening.

Christer Degsell kom i kontakt med funktionshinderrörelsen 1070 efter att vårt äldsta barn befunnits vara döv. Beskedet ledde till förnyade studier och yrkesmässig omorientering. Sedan mitten av 1970-talet har jag varit verksam i olika funktioner kring utbildning av döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade. Jag var sakkunnig i utredningen om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn (1996, i bemötandeutredningen (1999), i lönebidragsutredningen (2003) samt huvudsekreterare i utredningen om översyn av teckenspråkens ställning (2006).

Claes G Olsson, fil. dok. i etnologi. Har varit verksam vid Umeå universitet. Forskningsområde: Funktionshindrades historia, föreställningar och levnadsvillkor.  Avhandling  Omsorg och kontroll . En handikapphistorisk studie 1750-1930.  Boken finns att ladda ned på nätet.

Diana Chafik är fil. mag. i etnologi och arbetar som antikvarie på Sörmlands museum. Har ett stort och brett intresse för funktionshinderhistoria och kultur och tycker att det är viktigt med en tillgänglig kultur på alla sätt. Diana har arbetat i två projekt som HHF har drivit, projektet HAIKU och projektet FOKUS, i det senare som projektledare.

Emil Erdtman. Jag har studerat religionsvetenskap, antropologi, journalistik och pedagogik. Har jobbat med flera projekt inom Funktionshinderrörelsen – och på en FOU-enhet i Stockholms läns landsting. Nu är jag projektledare för Med lagen som verktyg på Independent Living Institute, ett projekt som går ut på att höja kompetensen om de juridiska verktyg människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer har för att tillvarata och utkräva sina mänskliga rättigheter Jag har tidigare arbetat med HHF:s intervjuprojekt och med HAIKU-projektet.

Erling Södergren, kassör. Varit verksam som Vd i synskaderörelsens företagsgrupp samt som Controller på MyRight (tidigare SHIA).

Gunnar Sandström pensionär, gift med Marianne, har två barn och fem barnbarn. Engagerad i Synskadades Riksförbund i förbundsstyrelsen t o m 2017. Deltar också i SRF-distriktets verksamhet bl.a. i rehabgruppen och som representant i syncentralens brukarråd. Samt även i SRF Stockholms stad på olika sätt, bl.a. ordförande i Söderkretsen. För övrigt sjunger jag i kör och spelar lite gitarr och trombon.

Karin Månsson.1980 började jag på Synskadades Riksförbund och i sommar pensioneras jag från Neuroförbundet. Tillgänglighet i olika former har varit den röda tråden i mitt arbete. Jag är utbildad arkitekt. De senaste åren har jag mest jobbat med vårdfrågor. Jag tycker att det är viktigt att lära av historien för att ta rätt steg framåt. Jag ser verkligen fram emot att bli delaktig i föreningens arbete.

Lars Hagström, sekreterare. Bosatt i Lund. Har sedan 70-talet varit funktionshinderpolitiskt aktiv. Först i DHR och nu sedan några år tillbaka som ordförande i Förbundet FöR delaktighet och Jämlikhet (http://www.fordelaktighet.se). Var under drygt 20 år av sitt yrkesverksamma liv verksamhetsansvarig för ett brukarkooperativ (Kooperativet Lila i Lund) som administrerar personlig assistans på uppdrag av medlemmarna. Specialintresse: Hur komma åt diskriminerande maktordningar som orsak till underordning och förtryck?

Judith Timoney