Verksamhet

  • Verkar för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv.
  • Följer den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.
  • Anordnar seminarier och konferenser.
  • Bevakar böcker, skrifter och avhandlingar av handikapphistoriskt intresse.
  • Ger ut ett medlemsblad fem gånger per år.
  • Samarbetar med funktionshinderorganisationer, universitet och högskolor, folkhögskolor, museer, arkiv m. fl.

Stadgar

Handikappshistoriska Föreningens stadgar

Styrelsen

Jan-Peter Strömgren, ordförande

Jan-Peter Strömgren blev aktiv inom Hörselskadades Riksförbund (HRF) och funktionshinderrörelsen år 1992. Han arbetade under nästan 20 år på dåvarande Handikappinstitutet och var förbundsordförande i HRF under 16 år. Under åtta år var han styrelseledamot i International Federation Of Hard of Hearing people (IFHOH) och hade därigenom även andra internationella åtaganden. Maila Jan-Peter Strömgren

Claes G Olsson, vice ordförande

Claes G Olsson blev fil dr i etnologi vid Umeå universitet år 2010 med avhandlingen Omsorg och kontroll – En handikapphistorisk studie 1750-1930. Hans forskningsområde är funktionshindrades historia, föreställningar om funktionshinder och människors levnadsvillkor. Maila Claes G Olsson

Erling Södergren, kassör

Erling Södergren har varit VD i synskaderörelsens företagsgrupp samt controller på My Right (tidigare SHIA). Maila Erling Södergren

Diana Chafik

Diana Chafik är fil. mag. i etnologi och arbetar som antikvarie på Sörmlands museum. Har ett stort och brett intresse för funktionshinderhistoria och kultur och tycker att det är viktigt med en tillgänglig kultur på alla sätt. Diana har arbetat i två projekt som HHF har drivit – HAIKU och FOKUS, i det senare som projektledare. Maia Diana Chafik

Beatrice Christensen Sköld

Beatrice Christensen Sköld blev fil. dr i pedagogikhistoria år 2010 med avhandlingen Vi kan inte alla passa till hantverkare” – blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. Hon var verksam vid dåvarande Talboks- och punktskriftsbiblioteket i 27 år och är för närvarande arkivarie vid Kvinnliga Akademikers Förening. Maila Beatrice Christensen Sköld

Christger Degsell

Christer Degsell kom i kontakt med funktionshinderrörelsen 1070 efter att hans äldsta barn befunnits vara döv. Sedan mitten av 1970-talet har han varit verksam i olika funktioner kring utbildning av döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade. Han var sakkunnig i utredningen om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn (1996), i bemötandeutredningen (1999), i lönebidragsutredningen (2003) samt huvudsekreterare i utredningen om översyn av teckenspråkens ställning (2006). Maila Christer Degsell

Emil Erdtman

Emil Erdtman har studerat religionsvetenskap, antropologi, journalistik och pedagogik. Han har jobbat med flera projekt inom funktionshinderrörelsen – och på en FOU-enhet i Stockholms läns landsting. För närvarande är han projektledare för Med lagen som verktyg på Independent Living Institute. Emil har tidigare arbetat med HHF:s intervjuprojekt och med HAIKU-projektet. Maila Emil Erdtman

Lars Hagström

Lars Hagström har sedan 70-talet varit funktionshinderpolitiskt aktiv, först i inom DHR och sedan några år tillbaka som ordförande i Förbundet FöR delaktighet och Jämlikhet. Under drygt 20 år arbetade han som verksamhetsansvarig för Kooperativet Lila i Lund som administrerar personlig assistans på uppdrag av medlemmarna. Lars är intresserad av att undersöka diskriminerande maktordningar som orsak till underordning och förtryck. Maila Lars Hagström

Karin Månsson

Karin Månsson började arbeta på Synskadades Riksförbund 1980 och pensionerades från Neuroförbundet 2018. Hon är utbildad arkitekt och tillgänglighet i olika former har varit den röda tråden i hennes arbetsliv, men de senaste åren har hon mest jobbat med vårdfrågor. Karin tycker att det är viktigt att lära av historien för att ta rätt steg framåt.Maila Karin Månsson

Gunnar Sandström

Gunnar Sandström var engagerad i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelsen till om med 2017. Han deltar i SRF-distriktets verksamhet, bland annat i rehabgruppen och som representant i Syncentralens brukarråd. Inom SRF Stockholms stad är han ordförande i Söderkretsen. Gunnar är pensionär, sjunger i kör och spelar gitarr och trombon. Maila Gunnar Sandström

Judith Timoney

… beskrivning kommer. Maila Judith Timoney

Revisorer

  • Britta Andersson
  • Roland Petersson

Ersättare

  • Tommy Gustafsson
  • Hanna Sejlitz

Valberedning