HHF:s styrelse

Jan-Peter Strömgren blev aktiv inom HRF (Hörselskadades Riksförbund) och funktionshinderrörelsen 1992. Har i 16 år, fram till maj i år, varit förbundsordförande i HRF. Var under 8 år styrelseledamot i IFHOH (International Federation Of Hard of Hearing people) och därigenom haft andra internationella åtaganden. Arbetade under nästan 20 år på dåvarande Handikappinstitutet.

Eva Björk född 1952, blind sedan födseln. Tomteboda Blindinstitut på 60-talet, så gymnasium och sedan en tjänst som biblioteksassistent på Tomtebodaskolan. Så tjänst på Synskadades Riksförbund med skol- och kulturfrågor. En stor del av fritiden ägnas åt SRF på distriktsnivå. Ledamot i punktskriftsnämnden. Specialområde punktskrift

Diana Chafik är fil. mag. i etnologi och arbetar som antikvarie på Sörmlands museum. Har ett stort och brett intresse för funktionshinderhistoria och kultur och tycker att det är viktigt med en tillgänglig kultur på alla sätt. Diana har arbetat i två projekt som HHF har drivit, projektet HAIKU och projektet FOKUS, i det senare som projektledare.

Beatrice Christensen Sköld, fil. dr i pedagogikhistoria.  Har varit verksam vid dåvarande Talboks- och punktskriftsbiblioteket i 27 år. Disputerade 2010 med avhandlingen ”Vi kan inte alla passa till hantverkare” – blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923. Hon är för närvarande arkivarie vid Kvinnliga Akademikers Förening.

Lilian Ebadi Lindqvist Numera pensionär. Tidigare har jag arbetat som sekreterare på Hörselskadades Riksförbunds förbundskansli, där bland annat  förbundsstyrelsens sammanträdes-administration och arkivering ingick i mina arbetsuppgifter.  Är mycket intresserad av bevarandet och synliggörande av funktionshinderrörelsens historia.

Roland Petersson, pensionerad bankman och sekreterare i Föreningen Norrbacka och Eugeniahemmets vänner, som arbetar med att dokumentera de tidigare internatskolorna för funktionshindrade barn och ungdomar. Dessa fanns i Sverige från slutet av 1800-talet fram till nedläggningen med riksdagsbeslut 1971 www.norrbacka-eh.se Sysslar även med släkt- och hembygdsforskning i Blekinge.

Gunnar Sandström pensionär, gift med Marianne, har två barn och fem barnbarn. Engagerad i Synskadades Riksförbund i förbundsstyrelsen t o m 2017. Deltar också i SRF-distriktets verksamhet bl.a. i rehabgruppen och som representant i syncentralens brukarråd. Samt även i SRF Stockholms stad på olika sätt, bl.a. ordförande i Söderkretsen. För övrigt sjunger jag i kör och spelar lite gitarr och trombon.

Lars Hagström, sekreterare. Bosatt i Lund. Har sedan 70-talet varit funktionshinderpolitiskt aktiv. Först i DHR och nu sedan några år tillbaka som ordförande i Förbundet FöR delaktighet och Jämlikhet (http://www.fordelaktighet.se). Var under drygt 20 år av sitt yrkesverksamma liv verksamhetsansvarig för ett brukarkooperativ (Kooperativet Lila i Lund) som administrerar personlig assistans på uppdrag av medlemmarna. Specialintresse: Hur komma åt diskriminerande maktordningar som orsak till underordning och förtryck?

Solveig Johansson Grip. Engagerad i handikapprörelsen, i olika roller och på olika nivåer, sedan mitten av 1970-talet. Har bl.a. varit vice ordförande i ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, arbetat som ombudsman på Handikappförbundens Centralkommitté (HCK) och varit kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Specialintresse: Allas rätt till ett värdigt liv.

Claes G Olsson, fil. dok. i etnologi. Har varit verksam vid Umeå universitet. Forskningsområde: Funktionshindrades historia, föreställningar och levnadsvillkor.  Avhandling  Omsorg och kontroll . En handikapphistorisk studie 1750-1930.  Boken finns att ladda ned på nätet.

Gunilla Stenberg Stuckey, blindlärare, tidigare rektor vid Tomtebodaskolan och senare vid Tomtebodaskolans resurscenter.
Specialintressen: Blindundervisningens historia, Louis Braille, Helen Keller. Blindfrimärken.

Erling Södergren, kassör. Varit verksam som Vd i synskaderörelsens företagsgrupp samt som Controller på MyRight (tidigare SHIA).

Judith Timoney