Bild på tomma röda stolar

HHF:s årsmöte 2017

21 april 2017. HHF:s årsmöte och seminarium äger rum den 21 april på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

 

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april.

Dagen bjuder på föredrag om funktionshinderhistoria och olika normer samt dialogvisningar av utställningarna Magasinet och Playground, utifrån dagens tema.

Träffa bland andra Claes G Olsson, fil dok i etnologi och tidigare verksam vid Umeå Universitet, som kommer att tala utifrån hur personer har kategoriserats som funktionshindrade under perioden 1700 – 1900 och deras levnadsförhållanden.

Datum: 7 april kl. 10.00 – 16.00
Plats: Etnografiska museet, sal Hjalmar Stolpe
Kostnad:Temadagen är kostnadsfri, dock debiteras utebliven närvaro med 300:-. Lunch ingår.

Anmäl dig här senast 3 april

Program kommer snart

Seminariedagen arrangeras av Nätverket FOKUS, Riksutställningar, HandikappHistoriska Föreningen och Statens museer för Världskultur.

Kontaktperson
Eva Lundqvist, projektledare på Riksutställningar.
E-post: eva.lundqvist@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 06

 

Unik samling till Sörmlands museum

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar enligt ett pressmeddelande  från museet den 28 februari 2017.

Det är Karl Grunewalds familj som har beslutat att skänka samlingen till Sörmlands museum eftersom museet arbetar med funktionshinderperspektivet.

Läs pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/soermlands-museum/pressreleases/unik-samling-funktionshinderhistoria-skaenks-till-soermlands-museums-samlingar-1831603

 

 

 

 

 

Medlemsblad nr 1 2017

Medlemsbladet utkommer 5 gånger under året. Det skickas till alla medlemmar via mejl, svartskrift eller Daisy. Bladet finns också i LL-version. Medlemsblad nr 1 2017 har nu utkommit med tolv sidor intressant läsning och information.

Bengt Lindqvist till minne

Det är med stor sorg och saknad som vi fick beskedet att Bengt Lindqvist, mångårig ordförande för HandikappHistoriska Föreningen och Hedersmedlem, avled den 3 december 2016. Beskedet var inte oväntat eftersom Bengt varit sjuk en längre tid. Ändå känns tomrummet påtagligt eftersom Bengt varit en så central person inom funktionshinderrörelsen ända sedan 1970-talet. Han var ordförande för De Blindas Förening sedermera Synskadades Riksförbund samt ordförande för Handikappförbundens Centralkommitté (HCK). Dessutom var Bengt också 1985-1991 biträdande Socialminister med ansvar för familj- och handikappfrågor. Bengt blev också en internationell storhet som bl.a. FN:s första rapportör gällande FN:s standardregler. FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning blev ett av resultaten av Bengts långa livsgärning.

Trots sina många viktiga uppdrag, nationellt och internationellt, tog Bengt Lindqvist även på sig uppgiften att vara HandikappHistoriska Föreningens ordförande under åren 1992 – 2012. Det blev av stor betydelse för föreningen och ledde fram till viktiga projekt med stöd från Arvsfonden. Vi ska föra HHF vidare i den anda som präglade Bengts politiska insatser, nämligen uppfattningen om alla människors lika värde.

Bengt förstod vikten av historiska kunskaper om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Han kände väl till samhällets brister och det gemensamma ansvaret för att förbättra de sociala förhållandena för medborgarna. Som ordförande i Synskadades Riksförbund var han väl insatt i den kamp som organisationen fört sedan starten 1889 och de små och stora framsteg som blev resultatet.  Vill man veta mer om Bengt kan man läsa hans memoarbok ”Blindstyre” från 2012.

Bengt Lindqvist föddes i Helsingborg 1936 och hans röst med den Skånska värmen i tonen blev aldrig skarp och hotande. Han var en trygg ledare för styrelsen och föreningen. Platserna för styrelsemötena följde Bengts olika roller i samhället och ägde rum på SRF:s styrelserum, på Hjälpmedelsinstitutet, i riksdagshuset under tiden som riksdagsledamot eller på hans kontor som FN:s speciella rapportör i handikappfrågor.

Styrelsen för HHF

 

Bild på tomma röda stolar

Seminarium Från välgörenhet till välfärd

Jämlikhet, solidaritet, trygghet och rättvisa har varit grundpelarna i det svenska välfärdsbygget.  Har detta gällt fullt ut i den svenska välfärdsutvecklingen? Hur och i vilken utsträckning har den svenska funktionshinderrörelsen bidragit till att dessa principer ska gälla? Vilka reformer har varit mest avgörande i funktionshinderrörelsens kamp för ett samhälle för alla? Hur kommer det sig att FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar och politiska beslut, fattade av regering och riksdag om jämlikhet och mänskliga rättigheter, i många avseenden har blivit till intet förpliktigande de senaste 15 åren?

Dessa frågeställningar var utgångspunkten för presentationer och diskussion vid HHF:s seminarium den 16 december 2016.

Seminariet var en gåva till tre tidigare aktiva och centrala personer i HHF som valt att träda tillbaka vid senaste årsmötet. De tre är Barbro Carlsson, Lennart Nolte och Birgitta Andersson (bilden nedan). De hade själva fått möjlighet att bestämma vad seminariet skulle handla om och vilka de önskade som medverkande. Temat de valt var Från välgörenhet till välfärd.

Efter välkomstord av Jan-Peter Strömgren tog Maria Johansson, ordförande LikaUnika, över som moderator för seminariet.

Förste talare var Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, som under rubriken Från välgörenhet till välfärd(?) till ??? gav ett forskarperspektiv på funktionshinder och levnadsvillkor.

Näste medverkande var Wilhelm Ekensteen, hedersdoktor, författare och under många år verksam som företrädare för DHR och Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA.

De inledande presentationerna följdes av ett panelsamtal där föredragshållarna fick sällskap av Lars Lindberg, skribent och föreläsare om funktionshinderpolitik och mänskliga rättigheter, samt Ann Jönsson, SRF.

Ett 60-tal deltagare deltog i seminariet som genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

 

 

Skrivelse till Kulturdepartementet

 

 

Handikapp Historiska Föreningen, HHF, har deltagit i två så kallade sakråd som anordnats av och med Kulturdepartementet den 8 juni och den 6 september 2016. HHF har då representerat såväl Handikappförbunden som LikaUnika, alltså den samlade funktionshinderrörelsen. Vårt huvudbudskap vid dessa träffar har varit tvådelat; För det första vill vi understryka att kommande lagstiftning och andra åtgärder måste präglas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ofta omtalad som CRPD:n. För det andra vill vi framhålla vikten av att tillföra tillräckliga resurser såväl till de förbund och verksamheter som organiserar personer med funktionsnedsättning som till museer och andra institutioner och verksamheter som arbetar med kulturarvsfrågor för att kunna bevara och synliggöra kulturarvet för personer med funktions-nedsättning.

HHF har följt upp sitt deltagande med en skrivelse till Kulturdepartementet.

 

 

HHF i Almedalen

 

Vad kan dagspolitiken lära av funktionshinderpolitisk historia?

Det var temat när HandikappHistoriska Föreningen, HHF, på politikerveckans första dag, söndagen den 3 juli, genomförde sitt arrangemang i Handikappförbundens tält på Skeppsbron i Visby.

Birgitta Andersson, tidigare ordförande i HHF, och Solveig Johansson Grip, ledamot i HHF:s styrelse, samtalade om erfarenheter från många år i funktionshinderrörelsen. Om segrar och tillkortakommanden med start i 1960-talet och Vilhelms Ekensteens bok ”På folkhemmets bakgård” via de två stora utredningarna på området med Kultur åt alla och Ett samhälle för alla som avstamp för förändringar och och nästa steg i kampen för mänskliga rättigheter.

Samtalet berörde också kopplingen mellan välgörenhet och funktionshinder och konsekvenserna av det i dagspolitiken, om teckenspråket, LSS och kampen för tillgänglighet liksom FN:s standardregler och funktionshinderkonventionen.

Ett 15-tal personer hade samlats i tältet för att lyssna på samtalet och deltog också med egna erfarenheter och synpunkter.  Mycket har förändrats i positiv riktning men det är så mycket som står stilla eller går bakåt, våra frågor har blivit mer av budgetfrågor i motsats till tidigare då de var ideologiska rättighetsfrågor.

Erfarenheten är att aldrig ge upp, att vara konkret i vad vi vill uppnå och att samarbeta inom funktionshinderrörelsen.

Samtalsledare var Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden

 

Jan-Peter Strömgren ny ordförande i HHF

Jan-Peter Strömgren valdes till ny ordförande vi Handikapphistoriska föreningens årsmöte den 15 april. Jan-Peter efterträder Birgitta Andersson som avböjt omval. Jan-Peter är även ordförande i Hörselskadades Riksförbund, Hrf, och på förbundets hemsida www.hrf.se  kommenterar han sitt nya uppdrag.

Ytterligare två ledamöter lämnade styrelsen, Barbro Carlsson och Lennart Nolte. Till nya ledamöter valdes Diana Chafik, tidigare projektledare för projektet FOKUS, samt Gunnar Sandström sedan många år verksam inom synskadeområdet.

EU och funktionshinderpolitikens påverkan på Sverige

HandikappHistoriska Föreningen inbjuder till ett samtal om EU:s funktionshinderpolitik igår och idag

  • Hur arbetar EU?
  • Vad finns för olika organ som har till uppgift att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning?
  • Hur har Sveriges politik påverkats, t ex på tillgänglighetsområdet?
  • Hur driver Sverige funktionshinderfrågor i EU?
  • Vilka risker finns för att funktionshinderfrågorna sätts tillbaka?

Tid: Fredagen den 15 april 2016 kl 13.00 – 15.00
Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Samtalet förs mellan Malin Ekman Aldén som är ämnesråd på Socialdepartementet, tidigare generalsekreterare i SHIA (nuvarande My Right) och Ingemar Färm som är ordförande i Migränförbundet, tidigare ordförande i Handikappförbunden och Svenska Europarörelsen.

Samtalsledare är Tiina Nummi Södergren som är ordförande för My Right och ledamot i HHF:s styrelse

Alla är varmt välkomna!

Seminariet är öppet för alla och sker i samarbete med ABF Stockholm. Sprid gärna informationen till era vänner och arbetskamrater.